12 - Zdvořilost v české škole jako proje

Termíny webináře 

                                     -  prosinec 2020

                                     -  leden 2021

* Vzhledem k současným opatřením budou kurzy probíhat ve formě webinářů. Podrobnosti brzy dodáme.

Zdvořilost v české škole jako projev lidství

Kurz si klade za cíl seznámit pedagogické pracovníky občanské nauky/základů společenských věd a také výchovné poradce a metodiky prevence s problematickou zdvořilosti, tedy s typologií vztahů, jež může jeden udržovat s druhým. Na praktických příkladech ukážeme, jak lze pracovat se vstřícností a zdvořilostí, jak žáky vést ke vzniku přívětivého školního klimatu. Zaměříme se na metodické vedení, jak úspěšně pracovat s jinak pragmaticky orientovanými jedinci i jinak hovořícími žáky z různých kulturních prostředí. 

 

Typ kurzu: kreativní dílna + přednáška; práce ve skupinách i individuálně, zážitková pedagogika

Podrobnosti:

Kurz si klade za cíl seznámit pedagogické pracovníky občanské nauky/základů  společenských věd a také výchovné poradce a metodiky prevence s problematikou  zdvořilosti, tedy s typologií vztahů, jež může jeden udržovat s druhým. Vzájemné  zacházení by se mělo stát součástí výuky těchto společenskovědních předmětů,  především v těch školách, kde dochází k multikulturní dynamice. Měla by se stát  součástí profesní vybavenosti výchovných poradců a metodiků prevence, kteří pracují s  třídními kolektivy.  

Cizost je ve školách chápána různě, neexistují přesně dané definice cizosti a různosti.  Každý ji pociťuje po svém dle jeho životní zkušenosti. Cizost, vstřícnost a zdvořilost by  měla stát součástí působení pedagogických pracovníků vůbec. 

Cizost nelze ze školního prostředí odstranit, lze ji jen přijmout, a k tomu je potřeba  pracovat s třídním kolektivem, ve sborovně, v rámci školního poradenského pracoviště.  Vstřícnost a zdvořilost mají různé projevy, jsou různě stratifikovány v různých  kulturách. České prostředí je specifické, proto se účastníci kurzu dozvědí zejména o  něm, aby pak následně mohli z hlediska českého vnímání pochopit druhého jako  jiného, pomoci mu se do domácího prostředí integrovat. Tato součást vztahovosti v  české pedagogice zcela chybí, není zpracována z hlediska metodologického. 

Pokud není cizost a práce s ní součástí dovednostní výbavy pedagogického  pracovníka, může se stát problémem, který vyústí v šikanu, nevhodné chování,  nesprávné zacházení s druhým, může vzniknout sociálně patologické prostředí. 

Na praktických příkladech bude ukázáno, jak lze pracovat se vstřícností a zdvořilosti,  jak ji lze pěstovat za vzniku přívětivého školního klimatu. Jak úspěšně pracovat s jinak  pragmaticky orientovanými jedinci, jinak hovořícími žáky, pocházejícími z různých  kulturních prostředí. Jak je integrovat, jak se postarat o jejich okolí, aby bylo na cizost  orientováno pozitivně.  

Kurzem "Tváře" provedou účastníky dva lektoři: jeden se bude zaměřovat na specifika  cizosti a tváře, na různě specifické strategie vnímání světa u cizinců, kteří přicházejí do  české školy, budou zdůrazněna jejich očekávání a to, co je může v české škole  překvapit, čemu nemohou rozumět a co tedy nemohou přijmout za vlastní, pokud se s  nimi nebude pracovat. Druhý lektor provede účastníky samotnou aktivitou uvolňování  napětí a strachu z komunikace, bude ukazovat na strategické hry a společné aktivity,  které povedou k integraci.

 

Obsah webináře:

První část

 • Nedůvěra ve škole a apriorní konfliktnost  

 • Rezervovanost, nezávislost, sociální odtažitost a respekt ve školní třídě - typy  chování, způsoby vnímání druhého, konfliktní chování, řešení, prevence těchto  situací  

 • Sociální distance, ochrana tváře jedince, plnění komunikačního záměru - výklad  případů konfliktních situací, návrhy řešení situací, prevence 

 • Negativní tvář vs. pozitivní tvář - typ sociální masky ukazující na  cizost/domáckost žáka, nácvik komunikačních strategií vůči žáku/žákům ve třídě 

 • Všechna témata se budou věnovat komunikačním dovednostem mezi žákem a žákem,  žákem a učitelem, učitelem a rodičem. Všechny jsou součástí komunikace v prostředí  "škola jako instituce" a "člověk jako reprezentant instituce".

Druhá část

 • Dogmatický a nedogmatický komunikační klíč - řečový liberalismus - v čem se  projevuje? Jak na něj v komunikaci? Jak jej rozpoznat?; řečový konzervatismus -  v čem se projevuje? Jak na něj v komunikaci? Jak jej rozpoznat? - praktické  příklady komunikačních strategií, rozbor příkladů z praxe  

 • Sociální norma u nás a jinde, Formalismus ve vyjadřování - jeho úskalí v  komunikaci; Ztráta komunikačního kanálu, šumy.  

 • Žák jako manipulativní komunikant, rozbor z praxe 

 • Rodič jako manipulativní komunikant, rozbor z praxe  

 • Distingovanost učitele - výhody a nevýhody; Řečový optimismus a pesimismus u  žáků rodičů; Řečový optimismus a pesimismus ve vyjadřování učitelů;  Společenský distantní egalitarismus u žáků, učitelů a rodičů; Společenský  proximitní egalitarismus u žáků, učitelů a rodičů

Vedení semináře

 • Účastníci zhlédnou úvodní video

 • V druhém setkání si rozeberou jednotlivé kreativní části, a to na základě nabídky z jejich strany i dle potřeb celé skupiny

 • Jednotlivé úkoly budou učitelé konzultovat s garantem kurzu samostatně po domluvě ve sdílené konferenční platformě

 • Po splnění zadané práce bude účastníkům vystaven certifikát dokládající získanou dovednost práce s audiotextem ve školním prostředí

 

 

Info:

 

Všechna témata se budou věnovat komunikačním dovednostem mezi žákem a žákem,  žákem a učitelem, učitelem a rodičem. Všechny jsou součástí komunikace v prostředí  "škola jako instituce" a "člověk jako reprezentant instituce". 

Témata doposud nebyla reflektována, jde o novou teorii komunikace ve vztahu k  vstřícnosti. Kurz může svým zaměřením ulevit obtížné komunikaci ve školním  prostředí, otevírá cestu k přijetí nového komunikačního přístupu, který lze různě  dynamizovat se zřením k adresátovi, na něhož je komunikace zamířena.

Forma 

- zážitková pedagogika, přednáška, workshop, praktické činnosti 

Vzdělávací cíl 

 • Učitel umí komunikovat na základě vyhodnocení adresátů (žáků, rodičů, kolegů) - Učitel je schopen rozpoznat komunikační strategie druhého a patřičně na ně  reagovat 

 • Učitel je schopen ochraňovat tvář druhého i tvář svou, popřípadě tvář  institucionální 

 • Učitel se naučí komunikovat svůj záměr ekonomicky, přičemž neohrozí svou  pozici jako dominantního jedince, který je uzavřen v profesionální roli. - Učitel funguje jako mluvní vzor, jeho argumentace je koherentní. - Učitel rozpozná manipulativní techniky a nátlakové řečové jednání a umí si s  ním poradit, umí kanalizovat verbální útok a agresi, nenechá se zatlačit do  kouta. 

Kurz povedou dva odborníci na vztahové situace v prostředí české školní třídy; budou  odkazovat na vlastní pedagogickou zkušenost opřenou o teoretické poznání principu  tváře, která se ve společenském prostoru zjevuje a mluví.

 

Cena: 2800,-

Rezervace a platba

1. Na seminář se můžete přihlásit vyplněním závazného formuláře.

 

2. Kurz lze hradit z rozpočtu školy jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditované MŠMT.

 

3. Po vyplnění Vás budeme kontaktovat s potvrzením objednávky.

 

4. Fakturu zašleme ekonomickému referentovy na Vaší školy.

 

5. Storno podmínky:

 • Účastnický poplatek za seminář je nevratný.

 • Místenky jsou přenositelné, může je místo Vás využít někdo jiný,
  tzn.: náhradník. Stačí nahlásit jeho jméno, telefon a e-mail.