08 - Pragmatika Španělů a Hispánců při v

Termíny webináře 

                                     -  prosinec 2020

                                     -  leden 2021

* Vzhledem k současným opatřením budou kurzy probíhat ve formě webinářů. 

Pragmatika Španělů a Hispánců při výuce španělštiny jako cizího jazyka

Kurz si klade za cíl seznámit vyučující španělského jazyka na druhém stupni základních škol a na středních školách se specifickými úskalími mluvené španělštiny. Na praktických příkladech si ukážeme, jak lze žáky motivovat pro konverzaci v cizím jazyce. Ukážeme si didaktické strategie jak odstranit překážky, jež vedou k blokování mluveného projevu, a jak odstranit bariéru strachu. K tomu by mělo pomáhat především klima, které je pro španělský jazyk jinak kulturně utvářeno. Vyučovací hodina by se měla proměnit v cizí, kde nejsou platné domácí normy, čímž se lze stát mnohem kreativnějším. 

 

Typ kurzu: kreativní dílna + přednáška; práce ve skupinách i individuálně, zážitková pedagogika

Podrobnosti:

 

Kurz si klade za cíl seznámit vyučující španělského jazyka na druhém stupni základních škole a na středních školách se specifickými úskalími mluvené španělštiny, jež vychází ze současného stavu mluvenosti v Evropě i v Latinské Americe.

Na praktických příkladech bude ukázáno, jak lze žáky motivovat pro konverzaci v cizím jazyce. Jak odstranit překážky, které vedou k blokování mluveného projevu, jak odstranit bariéru strachu. 

K tomu by mělo pomáhat především klima, které je pro španělský jazyk jinak kulturně utvářeno. Vyučovací hodina by se měla proměnit v jiné prostředí, v prostředí cizí, kde nejsou platné domácí normy a lze se tedy stát mnohem kreativnějším. Mluvení je motorického charakteru, při rozhovoru jde o dynamiku mezi jedním a druhým, je to potkávání v řeči. Dynamizace žáka vede k uvolnění bariéra a vytváří tak příhodný prostor pro sdílení, tj. pro nácvik mluvení jako jediné možné cesty k poznání světa. 

Účastníci kurzu si při praktických cvičeních sami vytvoří soubor podpůrných materiálů, které budou moci užít po návratu do školy a implementovat je do své výuky.

Kurzem "Pragmatika" provedou účastníky dva lektoři: jeden se bude zaměřovat na specifika textu z hlediska odborného, druhý lektor provede účastníky samotnou aktivitou uvolňování napětí a strachu z komunikace, a vytváření pomůcek pro odstranění komunikačních bariér, přípravou cvičení atp.. 
 

 

Obsah webináře:

Šest hodin poslechu

 • Klima v české třídě versus výuka španělštiny jako cizího jazyka - co musíme změnit? Na čem se stavět nedá? Co lze z českého komunikačního prostředí uplatnit? V čem nám čeština pomáhá? Jak jí využít? (2 hodiny)

 • Pragmatika chování jižanů a Hispánců  - nácvik dynamiky mluvenosti, práce s mluvidly, hlasitost, odstranění formalit, gestikulace jako podpora při mluvení; aktivity pro odstranění bariér (2 hodiny)

 • Způsob skupinové dynamiky  – typologie pohybových aktivit v prostoru školní třídy/učebny i mimo ni (školní hřiště, učebna v přírodě, tělocvična, jídelna, družina); praktická cvičení konverzační a gramatická při pohybové aktivitě; mluvení je záležitost motorická! (3 hodiny)

 • Skupinová práce – typologie aktivit pro nácvik mluvenosti s různými mluvčími, skupinová práce s učebnicí či jiným výukovým materiálem(1 hodiny)
   

Šest hodin kreativní práce

 • Nácvik praktických aktivit pro začátečníky: práce se zájmeny, představování, základní autobiografie (2 hodiny)

 • Nácvik praktických aktivit pro pokročilé: základní větné struktury v přítomném čase, komunikace v prézentu jako způsob komunikace o všech časových rovinách; využití chyby jako komunikačního prostředku (3 hodiny)

 • Nácvik praktických aktivit pro rozvoj slovesného času: minulost a budoucnost jako jinak strukturovaný čas oproti českému slovesnému systému. - Čeho se chytit, abychom češtinu dobře využili? Jak odstraňovat čechismy z vyjadřování? (3 hodiny)
   

Vedení semináře

 • Účastníci zhlédnou úvodní video

 • V druhém setkání si rozeberou jednotlivé kreativní části, a to na základě nabídky z jejich strany i dle potřeb celé skupiny

 • Jednotlivé úkoly budou učitelé konzultovat s garantem kurzu samostatně po domluvě ve sdílené konferenční platformě

 • Po splnění zadané práce bude účastníkům vystaven certifikát dokládající získanou dovednost práce s audiotextem ve školním prostředí

 

 

Info:

Forma: 

- zážitková pedagogika, přednáška, workshop, praktické činnosti

 

Vzdělávací cíl:

 • Učitel nabízí moderní vzdělávací aktivitu prostřednictvím emoční pedagogiky 

 • Učitel představuje mluvený současný text v moderním formátu

 • Učitel dynamizuje skupinu, ukazuje na lidství, na jinakost, na multikulturalitu, kterou je potřeba přijímat

 • Učitel uplatňuje nové metody hodnocení

 • Učitel vede žáka ke kreativní práci na své vlastním sebepojetí (nové sebepojetí žáka je pro mnohé otevření nových horizontů)

 • Učitel vede žáka k sebeprezentaci, kritickému myšlení, rozvoji komunikačních schopností a dovedností

Cena:

 • 2800,-

Rezervace a platba

1. Na seminář se můžete přihlásit vyplněním závazného formuláře.

 

2. Kurz lze hradit z rozpočtu školy jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditované MŠMT.

 

3. Po vyplnění Vás budeme kontaktovat s potvrzením objednávky.

 

4. Fakturu zašleme ekonomickému referentovy na Vaší školy.

 

5. Storno podmínky:

 • Účastnický poplatek za seminář je nevratný.

 • Místenky jsou přenositelné, může je místo Vás využít někdo jiný,
  tzn.: náhradník. Stačí nahlásit jeho jméno, telefon a e-mail.