03 - Podcast ve vyučování občanské nauky

Termíny webináře 

                                     -  prosinec 2020

                                     -  leden 2021

* Vzhledem k současným opatřením budou kurzy probíhat ve formě webinářů. 

Podcast ve vyučování občanské nauky

Zaměříme se na poslech jako dovednost, jež se většinou v současnosti ještě stále soustřeďuje pouze do výuky cizích jazyků. Ovšem nové technologie a módní trend ukazují, že podest se stává základním předpokladem pro práci s jakýmkoliv textem. Audio je tak v současnosti médiem, které je u mladé generace preferováno.

 

Budeme pracovat s konkrétními ukázkami podcastů, které vznikají jako odborné i populárně-naučné audioknihy pro odbornou i laickou veřejnost, ale i jako podesty veřejnoprávních médií dostupné on-line. Poskytneme metodickou podporu pro práci s poslechem, který se stává vstupní podmínkou pro interpretaci obsahu.

Typ kurzu:
kreativní dílna + přednáška; práce ve skupinách i individuálně, zážitková pedagogika

Podrobnosti:

 

Podcast ve vyučování občanské nauky – podpora interpretačních dovedností u žáků středních škol 

 

 „Poslech podcastu“ je moderní způsob přístupu k vyučování výchovně-vzdělávacího předmětu občanská výchova. Podcasty a jejich poslech jsou součástí života mladé generace a lze jich využít 

 

            a) pro podporu interpretačních dovedností při studiu odborného textu, 

            b) pro rozvoj diskuse nad poslouchaným textem, 

            c) jako zdrojový dokument

            d) jako výukový materiál

            e) jako didaktickou pomůcku

            f) jako součást prožitkové pedagogiky

            g) motivační faktor pro rozvoj kompetencí žáka

            h) jako prostředek mediální výchovy

            i) jako prostředek pro práce s fake-news a falzifikací světa

 

Poslech podcastu jako aktivita či vzdělávací princip poskytuje celou řadu výhod pro učitele občanské nauky i pro žáky. Konkrétně rozebereme možnosti vhodných podcastů, jejich typologii, tematické zaměření, vhodnost pro jednotlivé ročníky. 

 

Budeme pracovat s konkrétními ukázkami podcastů, které vznikají jako odborné i populárně-naučné audioknihy pro odbornou i laickou veřejnost, ale i jako podcasty veřejnoprávních médií dostupné on-line. Poskytneme metodickou podporu pro práci s poslechem, který se stává vstupní podmínkou pro interpretaci obsahu, čímž poskytneme přesah do předmětu český jazyk a literatura, cizí jazyk a literatura. 

 

Zaměříme se na poslech jako dovednost, jež se většinou v současnosti ještě stále soustřeďuje pouze do výuky cizích jazyků, nicméně nové technologie a módní trend ukazují, že podcast se stává základním předpokladem pro práci s jakýmkoliv textem a audio je v současnosti médiem, které je u mladé generace preferováno.

 

Kurz bude koncipován tak, aby byl podcast vnímán pedagogickou veřejností jako prostředek k podpoře čtenářství všeobecně (nejen pro potřeby předmětu český jazyka a literatura), tj. pro práci s odborným i populárně-naučným textem napříč dalšími výchovně-vzdělávacími předměty či vědními obory. 

 

Podcast a kvalitní pedagogická práce s ním může vést k interdisciplinaritě. Jeden text může posloužit k pronikání průřezových témat do jednotlivých vzdělávacích oblastí. Vhodně vybraný poslechový úryvek může umožnit náhled na probíranou látku z různých úhlů pohledu. Jinými slovy jeden poslechový celek se může stát zdrojovým didaktickým materiálem pro více předmětů, v nichž by měl vyvolávat diskusi nad tématem. 

 

Podcast vede k rozvoji interpretačního mechanismu, diskuse, kritického myšlení, motivace k dalšímu procesu učení. Rozvíjí schopnost mluvení a komunikace, neboť se stává mluvním vzorem (výslovnostním, gramatickým i stylistickým). Nemusí nutně nahrazovat psaný text, ale může jej doplňovat. Může vést jako motivační faktor k následnému čtení psaného textu. 

 

Podcast rozvíjí dovednost poslech s porozuměním, který se stává součástí komplexní komunikační kompetence nejen mluvčího, ale především posluchače, který umí naslouchat!!! Naslouchání je v současnosti v českém školním prostředí nereflektováno. Jde o podstatnou schopnost pro další osobnostní a profesní růst jejího nositele. 

 

Podcast bude představen jako studijní materiál, jenž se stane didaktickou pomůckou při výuce občanské nauky ve třídě.

 

Na našem vzdělávacím programu lze ukázat, jak je možno žáky hodnotit, jak je seznamovat s novými jevy, jak je naučit interpretovat mluvené slovo, jak je vybavit dovednostmi, které jsou potřeba v moderním světě videí a manipulovaného mluveného slova. 

 

Kurz výrazně přispěje jako podpora mediální výchovy a stane se významným orientátorem v odhalování fake-news, jež vedou k falzifikaci světa. 

 

Účastníci kurzu si s sebou odnesou do svých škol vypracovanou metodiku pro podcast ve výuce občanské výchovy.

 

Jedná se o velmi atraktivní typ projektového učení, které vychází k podstaty kritického myšlení. 

 

Projektem provedou účastníky dva lektoři: jeden se bude zaměřovat na specifika textu z hlediska odborného, druhý lektor provede účastníky samotnou aktivitou poslechu a jejími úskalími v didaktickém procesu. 

 

Obsah webináře:

Šest hodin poslechu

 • Účastníci kurzu se zaměří na poslouchané podcasty poté, co je jim přidělena role v kreativním pracovním týmu

 • Po každé odposlouchané části následuje hodina kreativní práce - vytváření učebního materiálu (v elektronické podobě) vycházejícího charakteristiky podcastu

 • Učitel se zaměří na rozvoj dovednosti poslechu s porozuměním, a na tomto základě povede žáky k interpretaci slyšeného obsahu, rozvoji dovednosti mluvení a diskuze v širším posluchačském publiku

 • Podstatou celého kurzu je vytvořit takový materiál, jenž bude odpovídat na otázky současnosti v souvislostech s interdisciplinárním přesahem
   

Šest hodin kreativní práce

 • Učitel bude vycházet ze své zkušenosti, bude mu předěleno místo v Classroomu, do něhož bude svou práci ukládat

 • Práce bude součástí vzdělávacího programu, který se formou sdílení v kreativní dílně dostane na Vaši školu ve své komplexnosti

 • Veškeré činnosti budou vytvořeny jako variabilní, aby se daly přizpůsobit konkrétním požadavkům jednotlivých škol, jejich zaměření, online výuce i prezenčnímu vyučování

 • Významnou měrou se bude aplikovat práce s novými technologiemi - náměty pro práci s mobilním telefonem, grafickými programy atp.

 • Bude výhodné, když učitel opustí hranice svého předmětu (aprobace) a vykročí při přípravě materiálu ze školy do přirozeného lidského světa

Vedení semináře

 • Účastníci zhlédnou úvodní video

 • V druhém setkání si rozeberou jednotlivé kreativní části, a to na základě nabídky z jejich strany i dle potřeb celé skupiny

 • Jednotlivé úkoly budou učitelé konzultovat s garantem kurzu samostatně po domluvě ve sdílené konferenční platformě

 • Po splnění zadané práce bude účastníkům vystaven certifikát dokládající získanou dovednost práce s audiotextem ve školním prostředí

 

 

Info:

Forma:

- zážitková pedagogika, přednáška, workshop, praktické činnosti

 

Vzdělávací cíl:

 

 • Učitel ZSV dokáže nabízí moderní vzdělávací aktivitu prostřednictvím technologie (mobilní telefon, počítač)

 • Učitel ZSV představuje odborný i populárně-naučný text v moderním formátu

 • Učitel ZSV vede hodinu zážitkovou metodou

 • Učitel ZSV uplatňuje nové metody hodnocení

 • Učitel ZSV vede žáka ke kreativní práci (vlastní podcast)

 • Učitel ZSV vede žáka k sebeprezentaci

 • Učitel ZSV vede žáka ke kritickému myšlení

 • Učitel ZSV vede žáka k rozvoji komunikačních schopností a dovedností

Cena:

 • 3000,-

Rezervace a platba

1. Na seminář se můžete přihlásit vyplněním závazného formuláře.

 

2. Kurz lze hradit z rozpočtu školy jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditované MŠMT.

 

3. Po vyplnění Vás budeme kontaktovat s potvrzením objednávky.

 

4. Fakturu zašleme ekonomickému referentovy na Vaší školy.

 

5. Storno podmínky:

 • Účastnický poplatek za seminář je nevratný.

 • Místenky jsou přenositelné, může je místo Vás využít někdo jiný,
  tzn.: náhradník. Stačí nahlásit jeho jméno, telefon a e-mail.