05 - Podcast ve vyučování mediální výcho

Termíny webináře 

                                     -  prosinec 2020

                                     -  leden 2021

* Vzhledem k současným opatřením budou kurzy probíhat ve formě webinářů. Podrobnosti brzy dodáme.

Podcast ve vyučování mediální výchovy

Poslech podcastu jako aktivita či vzdělávací princip poskytuje celou řadu výhod pro učitele mediální výchovy i pro žáky. Konkrétně rozebereme možnosti vhodných podcastů, jejich typologii, tematické zaměření, vhodnost pro jednotlivé ročníky.

 

Budeme pracovat s konkrétními ukázkami podcastů jež vznikají jako audiomateriály veřejnoprávních i neveřejnoprávních médií dostupné on-line. Poskytneme metodickou podporu pro práci s poslechem, který se stává vstupní podmínkou pro interpretaci obsahu.

Typ kurzu:

kreativní dílna + přednáška; práce ve skupinách i individuálně, zážitková pedagogika

Podrobnosti:

 

„Poslech podcastu“ je moderní způsob přístupu k vyučování výchovně-vzdělávacího  předmětu mediální výchova. Podcasty a jejich poslech jsou součástí života mladé  generace a lze jich využít  

a) pro podporu interpretačních dovedností při studiu odborného textu,  b) pro rozvoj diskuse nad poslouchaným textem,  

c) jako zdrojový dokument 

d) jako výukový materiál 

e) jako didaktickou pomůcku 

f) jako součást prožitkové pedagogiky 

g) motivační faktor pro rozvoj kompetencí žáka 

h) jako prostředek mediální výchovy 

i) jako prostředek pro práce s fake-news a falzifikací světa 

Poslech podcastu jako aktivita či vzdělávací princip poskytuje celou řadu výhod pro  učitele mediální výchovy i pro žáky. Konkrétně rozebereme možnosti vhodných  podcastů, jejich typologii, tematické zaměření, vhodnost pro jednotlivé ročníky. 

Budeme pracovat s konkrétními ukázkami podcastů, které vznikají jako  audiomateriály veřejnoprávních i neveřejnoprávních médií dostupné on-line.  Poskytneme metodickou podporu pro práci s poslechem, který se stává vstupní  podmínkou pro interpretaci obsahu, čímž poskytneme přesah do předmětu český  jazyk a literatura, cizí jazyk a literatura, občanská nauka/ZSV.

Zaměříme se na poslech jako dovednost, jež se většinou v současnosti ještě stále  soustřeďuje pouze do výuky cizích jazyků, nicméně nové technologie a módní trend  ukazují, že podcast se stává základním předpokladem pro práci s jakýmkoliv textem a  audio je v současnosti médiem, které je u mladé generace preferováno. 

Kurz bude koncipován tak, aby byl podcast vnímán pedagogickou veřejností jako  prostředek k podpoře čtenářství všeobecně (nejen pro potřeby předmětu český jazyka  a literatura), tj. pro práci s odborným i populárně-naučným textem napříč dalšími  výchovně-vzdělávacími předměty či vědními obory.  

Podcast a kvalitní pedagogická práce s ním může vést k interdisciplinaritě. Jeden text  může sloužit k pronikání průřezových témat do jednotlivých vzdělávacích oblastí.  Vhodně vybraný poslechový úryvek může umožnit náhled na probíranou látku z  různých úhlů pohledu. Jinými slovy jeden poslechový celek se může stát zdrojovým  didaktickým materiálem pro více předmětů, v nichž by měl vyvolávat diskusi nad  tématem.  

Podcast vede k rozvoji interpretačního mechanismu, diskuse, kritického myšlení,  motivace k dalšímu procesu učení. Rozvíjí schopnost mluvení a komunikace, neboť se  stává mluvním vzorem (výslovnostním, gramatickým i stylistickým). Nemusí nutně  nahrazovat psaný text, ale může jej doplňovat. Může vést jako motivační faktor k  následnému čtení psaného textu. 

Podcast rozvíjí dovednost poslech s porozuměním, který se stává součástí komplexní  komunikační kompetence nejen mluvčího, ale především posluchače, který umí  naslouchat!!! Naslouchání je v současnosti v českém školním prostředí nereflektováno.  Jde o podstatnou schopnost pro další osobnostní a profesní růst jejího nositele.  

Podcast bude představen jako studijní materiál, jenž se stane didaktickou pomůckou  při výuce dějepisu ve třídě.  

Na našem vzdělávacím programu lze ukázat, jak je možno žáky hodnotit, jak je  seznamovat s novými jevy, jak je naučit interpretovat mluvené slovo, jak je vybavit  dovednostmi, které jsou potřeba v moderním světě videí a manipulovaného  mluveného slova.  

Kurz výrazně přispěje jako podpora mediální výchovy a stane se významným  orientátorem v odhalování fake-news, jež vedou k falzifikaci světa.  

Účastníci kurzu si s sebou odnesou do svých škol vypracovanou metodiku pro podcast  ve výuce mediální výchovy. Jedná se o velmi atraktivní typ projektového učení, které  vychází k podstaty kritického myšlení.  

Projektem audiokniha provedou účastníky dva lektoři: jeden se bude zaměřovat na  specifika textu z hlediska odborného, druhý lektor provede účastníky samotnou  aktivitou poslechu a jejími úskalími v didaktickém procesu.

 

Obsah webináře:

První část

 • Poslech podcastu – výběr vhodné ukázky audioknihy pro práci v hodinách MV 

 • Didaktické fázování Podcastu – rozdělení aktivity poslechu s porozuměním pro  hodiny MV; délka poslechu, obsah, aktivity spojené s poslechem 

 • Způsob skupinové dynamiky při poslechu – typologie aktivit následujících po  jednotlivých poslouchaných textech  

 • Průřezová témata – témata vycházející z tematicky orientovaného  poslouchaného textu

Druhá část 

 • Metody ověřování poslechu – typy skupinových i individuálních aktivit  fungujících jako způsoby hodnocení 

 • Přesahy poslechu do jiných vzdělávacích oblastí – praktické ukázky  

 • Poslech jako dlouhodobý mediální projekt – způsob dlouhodobé práce v  hodinách MV, příklady dobré praxe 

 • Podcast jako výstup pro hodnocení; hodnocení, tvorba, způsoby technického  zabezpečení, mobilní aplikace  

 • Mediální podcast jako součást celoškolního projektu

Vedení semináře

 • Účastníci zhlédnou úvodní video

 • V druhém setkání si rozeberou jednotlivé kreativní části, a to na základě nabídky z jejich strany i dle potřeb celé skupiny

 • Jednotlivé úkoly budou učitelé konzultovat s garantem kurzu samostatně po domluvě ve sdílené konferenční platformě

 • Po splnění zadané práce bude účastníkům vystaven certifikát dokládající získanou dovednost práce s audiotextem ve školním prostředí

 

 

Info:

Forma: 

- zážitková pedagogika, přednáška, workshop, praktické činnosti 

Vzdělávací cíl: 

- Učitel mediální výchovy dokáže nabízí moderní vzdělávací aktivitu  prostřednictvím technologie (mobilní telefon, počítač) 

- Učitel představuje odborný i populárně-naučný text v moderním formátu - Učitel vede hodinu zážitkovou metodou 

- Učitel uplatňuje nové metody hodnocení 

- Učitel vede žáka ke kreativní práci (vlastní podcast) 

- Učitel vede žáka k sebeprezentaci 

- Učitel vede žáka ke kritickému myšlení 

- Učitel vede žáka k rozvoji komunikačních schopností a dovedností 

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 

25 účastníků – učitelé humanitních předmětů, do kterých mediální výchova spadá  svým přesahem, učitelé mediální výchovy  

Cena: 

- 2800,-

Rezervace a platba

1. Na seminář se můžete přihlásit vyplněním závazného formuláře.

 

2. Kurz lze hradit z rozpočtu školy jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditované MŠMT.

 

3. Po vyplnění Vás budeme kontaktovat s potvrzením objednávky.

 

4. Fakturu zašleme ekonomickému referentovy na Vaší školy.

 

5. Storno podmínky:

 • Účastnický poplatek za seminář je nevratný.

 • Místenky jsou přenositelné, může je místo Vás využít někdo jiný,
  tzn.: náhradník. Stačí nahlásit jeho jméno, telefon a e-mail.