07 - Podcast ve výuce španělského jazyka

Termíny webináře 

                                     -  prosinec 2020

                                     -  leden 2021

* Vzhledem k současným opatřením budou kurzy probíhat ve formě webinářů. Podrobnosti brzy dodáme.

Podcast ve výuce španělského jazyka

Poslech podcastu jako aktivita či vzdělávací princip poskytuje celou řadu výhod pro učitele i pro žáky. Konkrétně rozebereme možnosti různých podcastů, jejich typologii, tematické zaměření, vhodnost pro jednotlivé ročníky. Ukážeme si, jak lze s podcastem pracovat dlouhodobě, jak jej využít jako zdroj pro řadu aktivit, které pokryjí i celé jedno pololetí. Jde o aktivitu, která pracuje s opakováním, jež je při výuce cizího jazyka klíčové. Žák tak rychleji nabývá komunikativní dovednost. Na kurzu budeme pracovat s jednotlivými ukázkami, budeme v dílně podesty upravovat, budeme je řadit dle potřeb a vhodnosti do jednotlivých ročníků a jazykových úrovní.

Typ kurzu: kreativní dílna + přednáška; práce ve skupinách i individuálně, zážitková pedagogika

Podrobnosti:

 

„Poslech podcastu“ je moderní způsob přístupu k vyučování výchovně-vzdělávacího  předmětu španělský jazyk. Podcasty a jejich poslech jsou součástí života mladé  generace a lze jich využít  

a) pro podporu interpretačních dovedností při studiu odborného textu, 

b) pro rozvoj diskuse nad poslouchaným textem,  

c) jako zdrojový dokument 

d) jako výukový materiál 

e) jako didaktickou pomůcku 

f) jako součást prožitkové pedagogiky 

g) motivační faktor pro rozvoj žáka 

h) jako prostředek mediální výchovy 

i) jako prostředek pro práci s fake-news a falzifikací světa 

Poslech podcastu jako aktivita či vzdělávací princip poskytuje celou řadu výhod pro  učitele i pro žáky. Konkrétně rozebereme možnosti vhodných podcastů, jejich  typologii, tematické zaměření, vhodnost pro jednotlivé ročníky.  

Budeme pracovat s konkrétními ukázkami podcastů, které vznikají jako odborné i  populárně-naučné audioknihy pro odbornou i laickou veřejnost, ale i jako podcasty  veřejnoprávních médií dostupné on-line. Poskytneme metodickou podporu pro práci s  poslechem, který se stává vstupní podmínkou pro interpretaci obsahu, čímž  poskytneme přesah do předmětu český jazyk a literatura. 

Kurz bude koncipován tak, aby byl podcast vnímán pedagogickou veřejností jako  prostředek k podpoře čtenářství všeobecně (nejen pro potřeby předmětu cizí jazyk), tj.  pro práci s odborným i populárně-naučným textem napříč dalšími  výchovně-vzdělávacími předměty či vědními obory.  

Ukážeme, jak lze s podcastem pracovat dlouhodobě, jak jej lze využít jako zdroj pro  celou řadu aktivit, které mohou pokrýt i celé jedno pololetí. Jde o aktivitu, která  pracuje s opakováním, které je při výuce cizího jazyka klíčové. Žák může rychleji  nabývat komunikativní dovednost. Zůstává u jednoho zdroje, který jej vede, zaměřuje  se na něj delší dobu, pracuje s ním ve spoustě aktivit, čímž dochází k využívání již  naučeného. Jde o typ aktivity, která může vést k pozitivní motivaci žáka při výuce  cizího jazyka.  

Podcast a kvalitní pedagogická práce s ním může vést k interdisciplinaritě. Jeden text  může sloužit k pronikání průřezových témat do jednotlivých vzdělávacích oblastí.  Vhodně vybraný poslechový úryvek může umožnit náhled na probíranou látku z  různých úhlů pohledu. Jinými slovy jeden poslechový celek se může stát zdrojovým  didaktickým materiálem pro více předmětů, v nichž by měl vyvolávat diskusi nad  tématem. Ukážeme, jak lze v cizím jazyce poslouchaný podcast použít i pro další  předměty, jak lze z podcastem pracovat jako s prvkem projektového vyučování. 

Podcast vede k rozvoji interpretačního mechanismu, diskuse, kritického myšlení,  motivace k dalšímu procesu učení. Rozvíjí schopnost mluvení a komunikace, neboť se  stává mluvním vzorem (výslovnostním, gramatickým i stylistickým, věcným i  argumentačním). Nemusí nutně nahrazovat psaný text, ale může jej doplňovat. Může  vést jako motivační faktor k následnému čtení psaného textu.  

Podcast rozvíjí dovednost poslech s porozuměním, který se stává součástí komplexní  komunikační kompetence nejen mluvčího, ale především posluchače, který umí  naslouchat!!! Naslouchání je v současnosti v českém školním prostředí nereflektováno.  Jde o podstatnou schopnost pro další osobnostní a profesní růst jejího nositele. Jako  výchovný poradce se domnívám, že je velmi důležité, aby se ve škole při učení rozvíjely  i schopnosti a dovednosti emoční inteligence, jež je pro zdárný vývoj mladého člověka  nezbytná.  

Podcast bude představen jako studijní materiál, jenž se stane didaktickou pomůckou  při výuce španělského jazyka ve třídě.  

Na našem vzdělávacím programu lze ukázat, jak je možno žáky hodnotit, jak je  seznamovat s novými jevy, jak je naučit interpretovat mluvené slovo, jak je vybavit  dovednostmi, které jsou potřeba v moderním světě videí a manipulovaného  mluveného slova. 

Na kurzu budeme pracovat s jednotlivými ukázkami, budeme v dílně podcasty  upravovat, budeme je řadit dle potřeb a vhodnosti do jednotlivých ročníků a  jazykových úrovní. V závěru kurzu vznikne soubor aktivit, který si účastníci odnesou s  sebou do svých škol, aby je mohli ihned využít při vyučování či je implementovat dle  skutečných potřeb v jejich školním klimatu.  

Účastníci kurzu si s sebou odnesou do svých škol vypracovanou metodiku pro podcast  a mohou ji předávat dál při sdílení dobré praxe.  

Jedná se o velmi atraktivní typ projektového učení, které vychází k podstaty kritického  myšlení, které se v cizích jazycích objevuje jen velmi zřídka. 

 

Obsah webináře:

První část 

 • Poslech podcastu – výběr vhodné ukázky mluvených textů pro práci v hodinách  španělského jazyka 

 • Didaktické fázování Podcastu – rozdělení aktivity poslechu s porozuměním pro  hodiny ŠJ; délka poslechu, obsah, aktivity spojené s poslechem, nácvik aktivit  

 • Způsob skupinové dynamiky při poslechu – typologie aktivit následujících po  jednotlivých poslouchaných textech 

 • Průřezová témata – témata vycházející z tematicky orientovaného  poslouchaného textu

Šest hodin kreativní práce

 • Metody ověřování poslechu – typy skupinových i individuálních aktivit  fungujících jako způsoby hodnocení 

 • Přesahy poslechu do jiných vzdělávacích oblastí – praktické ukázky  

 • Poslech jako dlouhodobý cizojazyčný projekt – způsob dlouhodobé práce v  hodinách španělského jazyka; příklady dobré praxe 

 • Podcast jako výstup pro hodnocení; hodnocení, tvorba, způsoby technického  zabezpečení, práce s mobilními aplikacemi 

 • Španělský podcast jako součást celoškolního projektu - práce na titulkování,  dabing pro veřejnou projekci atp.

Vedení semináře

 • Účastníci zhlédnou úvodní video

 • V druhém setkání si rozeberou jednotlivé kreativní části, a to na základě nabídky z jejich strany i dle potřeb celé skupiny

 • Jednotlivé úkoly budou učitelé konzultovat s garantem kurzu samostatně po domluvě ve sdílené konferenční platformě

 • Po splnění zadané práce bude účastníkům vystaven certifikát dokládající získanou dovednost.

 

 

Info:

Forma:

- zážitková pedagogika, přednáška, workshop, praktické činnosti

 

Vzdělávací cíl:

 

 • Učitel nabízí moderní vzdělávací aktivitu prostřednictvím technologie (mobilní  telefon, počítač) 

 • Učitel představuje mluvený současný text v moderním formátu - Učitel vede hodinu zážitkovou metodou 

 • Učitel uplatňuje nové metody hodnocení 

 • Učitel vede žáka ke kreativní práci (vlastní podcast) 

 • Učitel vede žáka k sebeprezentaci 

 • Učitel vede žáka ke kritickému myšlení 

 • Učitel vede žáka k rozvoji komunikačních schopností a dovedností

Kurz povede oborový didaktik i rodilý mluvčí, kteří budou pracovat v tandemu. Při nácviku  praktických dovedností či při praktických činnostech budou účastníci rozděleni do dvou  skupin, u nichž se budou lektoři střídat.

Cena:

 • 2800,-

Rezervace a platba

1. Na seminář se můžete přihlásit vyplněním závazného formuláře.

 

2. Kurz lze hradit z rozpočtu školy jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditované MŠMT.

 

3. Po vyplnění Vás budeme kontaktovat s potvrzením objednávky.

 

4. Fakturu zašleme ekonomickému referentovy na Vaší školy.

 

5. Storno podmínky:

 • Účastnický poplatek za seminář je nevratný.

 • Místenky jsou přenositelné, může je místo Vás využít někdo jiný,
  tzn.: náhradník. Stačí nahlásit jeho jméno, telefon a e-mail.