06 - Metodik prevence a výchovný poradce

Metodik prevence a výchovný poradce jako tým

Termíny webináře 

                                     -  prosinec 2020

                                     -  leden 2021

* Vzhledem k současným opatřením budou kurzy probíhat ve formě webinářů. Podrobnosti brzy dodáme.

Kurz bude zaměřen na konkrétní typy spolupráce metodika prevence a výchovného poradce, které vycházejí z dlouholeté praxe obou lektorů, kteří kurz povedou. Oba budou vystupovat v tandemu i při samotném vedení kurzu a jejich postřehy se budou vzájemně doplňovat a jeden druhého budou doplňovat.

 

Týmová spolupráce dvou jednotek školního poradenského pracoviště může přispět k velmi výraznému zkvalitnění péče o ty žáky, kteří vyžadují specifickou podporu nejen z hlediska svých potřeb, ale především z hlediska vzniku platformy, na kterou se mohou obracet.

Typ kurzu: kreativní dílna + přednáška; práce ve skupinách i individuálně, zážitková pedagogika

Podrobnosti:

 

Kurz bude zaměřen na konkrétní typy spolupráce metodika prevence a výchovného poradce, které vycházejí z dlouholeté praxe obou lektorů, kteří kurz povedou. Oba budou vystupovat v tandemu i při samotném vedení kurzu a jejich postřehy se budou vzájemně doplňovat a jeden druhý podmiňovat. Týmová spolupráce dvou jednotek školního poradenského pracoviště může přispět k velmi výraznému zkvalitnění péče o ty žáky, kteří vyžadují specifickou podporu nejen z hlediska jejich potřeb, ale především z hlediska vzniku platformy, na kterou se mohu obracet. V českém školním prostředí taková platforma chybí.

 

Metodik prevence a výchovný poradce mohou fungovat nejen jako úřednické pracoviště; měli by především nabízet prostor sdílení, kam mohou žáci směřovat své požadavky, a přicházet s dotazy, jak jejich aktuální situaci vyřešit. Jedině tak lze ve školním prostředí skutečně pracovat se šikanou, účinně ji řešit, podporovat problémové žáky a provádět inkluzi. V kurzu jde tedy o to ukázat, jakými prostředky a postupy lze školní prostředí kultivovat a zajišťovat v něm skutečnou ochranu proti sociálně-patologickým jevům, vytvářet tak prostředí skutečně preventivní a bezpečné.

 

Zároveň budou účastníci kurzu poučeni o tom, jaké osobnostní nastavení je u metodika prevence a výchovného poradce udržovat, jaká je psychohygiena obou pracovník, jak spolupracovat s úřady, psychologickými poradnami, Ospodem, zřizovatelem, Policií ČR, soudnictvím atp. Všechny tyto instituce zasahují do života dětí, které přicházejí do školy každodenně z nefunkčních rodin. Nefunguje-li rodina, alespoň škola by v této věci měla poskytnout příhodné zacházení s mladým jedincem.

 

Obsah webináře:

První část 

 • Co je náplní preventisty rizikového chování - co je prevence a co je riziko? V čem je prostředí školy rizikové?

 • Jak napsat Minimální preventivní program - co je jeho součástí? Co vše může fungovat jako preventivní opatření? Jaké aktivity lze vtěsnat do školního vzdělávacího programu jako průřezové preventivní aktivity?

 • Jak jednat s žákem a dělat zápis z pohovoru - jak hovořit se žákem? O čem? Jak klást otázky? Kdy přizvat další odborníky? Jak pracovat s rodiči komplikovaného žáka? Jak tento rozhovor administrovat pro potřeby kontroly?

 • SWOT analýza (v čem jsem výborný, v čem se potřebuji zlepšit) - řízený rozhovor se žákem, který potřebuje nastavit své vlastní mechanismy formativního hodnocení; nácvik jednotlivých řečových strategií; konkrétní ukázky problémových rozhovorů

 • Jak jednat s rodiči (nácvik) - jak jednat s rodiči o jeho dítěti. Jak zapojovat do hovoru emoce? Jak emoce vypínat? Jak udržet vstřícnost? Jaké jsou persvazivní řečové strategie při jednání s rodiči?

 • Spolupráce s kolegy a ředitelem - způsoby spolupráce s dalšími pracovníky školy; Jak postupovat v krizových situacích (zbraně ve škole, drogy, alkohol, fyzické napadání); Jak tyto situace trestat - jak využívat prostředky výchovných opatření? Jaké jiné metody a cesty vedou k nápravě chování? Které zůstávají nefunkční?

 • Třídní klima, školní klima - jakými postupy lze zjišťovat klima ve třídě? Jak klima zlepšit? Jak ho změnit? Jak zajistit celkové klima školy? Jak se klima plánuje a poté vytváří? Jaké typy klimatu ve škole lze mít?

 • Icebreakers – jednoduché hry na seznamování - adaptační aktivity při přijímání nových žáků do kolektivu, ustavení nových kolektivů, práce se skupinovou dynamikou mezi třídními kolektivy, práce s dynamikou skupiny s dětmi různého věku

Šest hodin kreativní práce

 • Hry pro třídní spolupráci - typologie aktivit pro nastolení kýženého klimatu ve třídě; aktivity pro udržení klimatu, kontrolní aktivity

 • Metoda komunitního kruhu - komunitní kruh ve třídě, komunitní kruh skupiny, komunitní kruh s třídním učitelem, komunitní kruh s rodiči, komunitní kruh s vychovateli, komunitní kruh ve sborovně, komunitní kruh MP - VP - TU - ŘŠ

 • Kazuistika - konkrétní příklady dobré praxe, dotazy, diskuze, návrhy z publika, účastnické otázky, návrhy řešení složitých situací

 • Kyberšikana, šikana - řešení šikany, metody a postupy, konkrétní případy, institucemi, způsob vyjednávání, ochrana ostatního třídního kolektivu, spolupráce s institucemi PČR, OSPOD

Vedení semináře

 • Účastníci zhlédnou úvodní video

 • V druhém setkání si rozeberou jednotlivé kreativní části, a to na základě nabídky z jejich strany i dle potřeb celé skupiny

 • Jednotlivé úkoly budou učitelé konzultovat s garantem kurzu samostatně po domluvě ve sdílené konferenční platformě

 • Po splnění zadané práce bude účastníkům vystaven certifikát dokládající získanou dovednost.

 

 

Info:

Forma:

- zážitková pedagogika, přednáška, workshop, praktické činnosti

 

Vzdělávací cíl:

 

 • Ve škole vzniká tým, který je funkční

 • Tým zná dynamiku školního prostředí, umí se v něm pohybovat a kreativně řešit vzniklé situace

 • Tým je podporou pro žáky i pro pracovníky školy

 • Tým funguje jako preventivní aspekt a ochraňuje celkové klima školy

 • Učitel umí vést rozhovor s žákem

 • Učitel umí vést rozhovor s rodiči

 • Učitel ví, jak napsat minimální preventivní program

 • Učitel si umí nastavovat své hranice

 • Učitel umí používat metodu komunitního kruhu

Cena:

 • 3200,-

Rezervace a platba

1. Na seminář se můžete přihlásit vyplněním závazného formuláře.

 

2. Kurz lze hradit z rozpočtu školy jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditované MŠMT.

 

3. Po vyplnění Vás budeme kontaktovat s potvrzením objednávky.

 

4. Fakturu zašleme ekonomickému referentovy na Vaší školy.

 

5. Storno podmínky:

 • Účastnický poplatek za seminář je nevratný.

 • Místenky jsou přenositelné, může je místo Vás využít někdo jiný,
  tzn.: náhradník. Stačí nahlásit jeho jméno, telefon a e-mail.