11 - Jiné tváře ve školách.png

Termíny webináře 

                                     -  prosinec 2020

                                     -  leden 2021

* Vzhledem k současným opatřením budou kurzy probíhat ve formě webinářů. Podrobnosti brzy dodáme.

Jiné tváře ve školách

Kurz si klade za cíl seznámit pedagogické pracovníky občanské nauky/základů společenských věd a také výchovné poradce a metodiky prevence s problematickou zdvořilosti, tedy s typologií vztahů, jež může jeden udržovat s druhým. Na praktických příkladech ukážeme, jak lze pracovat se vstřícností a zdvořilostí, jak žáky vést ke vzniku přívětivého školního klimatu. Zaměříme se na metodické vedení, jak úspěšně pracovat s jinak pragmaticky orientovanými jedinci i jinak hovořícími žáky z různých kulturních prostředí. 

 

Typ kurzu: kreativní dílna + přednáška; práce ve skupinách i individuálně, zážitková pedagogika

Podrobnosti:

Kurz si klade za cíl seznámit pedagogické pracovníky občanské nauky/základů  společenských věd a také výchovné poradce a metodiky prevence s problematikou  zdvořilosti, tedy s typologií vztahů, jež může jeden udržovat s druhým. Vzájemné  zacházení by se mělo stát součástí výuky těchto společenskovědních předmětů,  především v těch školách, kde dochází k multikulturní dynamice. Měla by se stát  součástí profesní vybavenosti výchovných poradců a metodiků prevence, kteří pracují s  třídními kolektivy.  

Cizost je ve školách chápána různě, neexistují přesně dané definice cizosti a různosti.  Každý ji pociťuje po svém dle jeho životní zkušenosti. Cizost, vstřícnost a zdvořilost by  měla stát součástí působení pedagogických pracovníků vůbec. 

Cizost nelze ze školního prostředí odstranit, lze ji jen přijmout, a k tomu je potřeba  pracovat s třídním kolektivem, ve sborovně, v rámci školního poradenského pracoviště.  Vstřícnost a zdvořilost mají různé projevy, jsou různě stratifikovány v různých  kulturách. České prostředí je specifické, proto se účastníci kurzu dozvědí zejména o  něm, aby pak následně mohli z hlediska českého vnímání pochopit druhého jako  jiného, pomoci mu se do domácího prostředí integrovat. Tato součást vztahovosti v  české pedagogice zcela chybí, není zpracována z hlediska metodologického. 

Pokud není cizost a práce s ní součástí dovednostní výbavy pedagogického  pracovníka, může se stát problémem, který vyústí v šikanu, nevhodné chování,  nesprávné zacházení s druhým, může vzniknout sociálně patologické prostředí. 

Na praktických příkladech bude ukázáno, jak lze pracovat se vstřícností a zdvořilosti,  jak ji lze pěstovat za vzniku přívětivého školního klimatu. Jak úspěšně pracovat s jinak  pragmaticky orientovanými jedinci, jinak hovořícími žáky, pocházejícími z různých  kulturních prostředí. Jak je integrovat, jak se postarat o jejich okolí, aby bylo na cizost  orientováno pozitivně.  

Kurzem "Tváře" provedou účastníky dva lektoři: jeden se bude zaměřovat na specifika  cizosti a tváře, na různě specifické strategie vnímání světa u cizinců, kteří přicházejí do  české školy, budou zdůrazněna jejich očekávání a to, co je může v české škole  překvapit, čemu nemohou rozumět a co tedy nemohou přijmout za vlastní, pokud se s  nimi nebude pracovat. Druhý lektor provede účastníky samotnou aktivitou uvolňování  napětí a strachu z komunikace, bude ukazovat na strategické hry a společné aktivity,  které povedou k integraci.

 

Obsah webináře:

První část

 • Bezprostřednost a determinismus jako protiklady nastavení žáka - typy  očekávaného chování, způsoby jednání, chování, možné konflikty ve třídě, jak  jim předcházet  

 • Důvěra a nedůvěra jako protiklady nastavení žáka - typy chování, způsoby  vnímání druhého, konfliktní chování, řešení, prevence těchto situací  

 • Teritoriální chování u žáků - přivlastňování cizích věcí, demolice a špatné  zacházení se školním majetkem, osobní bublina, různost v postojích a přiblížení  k druhému; návrhy řešení situací, prevence 

 • Nácvik empatie - inkluzivní a exkluzivní přístup k žákovi, vyvážení obou principů,  nácvik komunikačních strategií vůči žáku/žákům ve třídě

Druhá část

 • Kultura třídy individualistická vs. kultura třídy kolektivistická - vyvážení obou  principů, typy činností pro podporu jednoho i druhého principu, možnost využití  her při nácvik, jak být spolu; kolektivní hry pro nácvik toho, jak být sám sebou a  přinášet do skupiny hodnotu; emergentní vlastnosti jednotlivců uspořádaných  do skupiny 

 • Vztahy komplementární a vztahy kontrární - typologie vztahů mezi žáky, mezi  žáky a učiteli, mezi rodičem a učitelem; projevy invaze a neinvaze, jak probudit u  žáků společenský zájem o druhého? Jak odstranit společenskou nevšímavost?  

 • Diskuze, řešení konfliktních situací, sdílení příkladů dobré praxe, příprava  souhrnného materiálu, vyhodnocení

Vedení semináře

 • Účastníci zhlédnou úvodní video

 • V druhém setkání si rozeberou jednotlivé kreativní části, a to na základě nabídky z jejich strany i dle potřeb celé skupiny

 • Jednotlivé úkoly budou učitelé konzultovat s garantem kurzu samostatně po domluvě ve sdílené konferenční platformě

 • Po splnění zadané práce bude účastníkům vystaven certifikát dokládající získanou dovednost práce s audiotextem ve školním prostředí

 

 

Info:

Forma: zážitková pedagogika, přednáška, workshop, praktické činnosti


Vzdělávací cíl:

 • Učitel se orientuje v dynamice třídního kolektivu, který je složen z individualit  - Učitel dynamizuje skupinu, ukazuje na lidství, na jinakost, na multikulturalitu,  kterou je potřeba přijímat 

 • Učitel zná obsah pojmu vstřícnost, její projevy, dokáže porozumět tomu, když je  vstřícnost porušena, respektuje druhého v jeho individualitě 

 • Učitel vede žáka ke kreativní práci na své vlastním sebepojetí (nové sebepojetí  žáka je pro mnohé otevření nových horizontů) 

 • Učitel vede žáka k sebeprezentaci 

 • Učitel vede žáka ke kritickému myšlení o sobě samém i o druhých, může  motivovat žáka ke konstruktivnímu vnímání společenské skutečnosti - Učitel vede žáka k rozvoji komunikačních schopností a dovedností o tom, co  prožívá, jak současnost vnímá

 • Kurz povedou dva odborníci na vztahové situace v prostředí české školní třídy; budou  odkazovat na vlastní pedagogickou zkušenost opřenou o teoretické poznání principu  tváře, která se ve společenském prostoru zjevuje. Účastníci rozděleni do dvou skupin, u  nichž se budou lektoři střídat

 

Cena: 2800,-

Rezervace a platba

1. Na seminář se můžete přihlásit vyplněním závazného formuláře.

 

2. Kurz lze hradit z rozpočtu školy jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditované MŠMT.

 

3. Po vyplnění Vás budeme kontaktovat s potvrzením objednávky.

 

4. Fakturu zašleme ekonomickému referentovy na Vaší školy.

 

5. Storno podmínky:

 • Účastnický poplatek za seminář je nevratný.

 • Místenky jsou přenositelné, může je místo Vás využít někdo jiný,
  tzn.: náhradník. Stačí nahlásit jeho jméno, telefon a e-mail.