04 - Audiokniha jako podpora čtenářství.

Termíny webináře 

                                     -  prosinec 2020

                                     -  leden 2021

* Vzhledem k současným opatřením budou kurzy probíhat ve formě webinářů. 

Audiokniha jako podpora čtenářství

Kurz bude koncipován tak, aby byl podest vnímán pedagogickou veřejností jako prostředek k podpoře čtenářství všeobecně (nejen pro potřeby předmětu český jazyk a literatura), tj. pro práci s odborným i populárně-naučným textem napříč dalšími výchovně-vzdělávacími předměty či vědními obory. Metodická aktivita vyplní zhruba čtyři týdny vyučování českého jazyka. Jedná se o velmi atraktivní typ projektového učení, které vychází z podstaty kritického myšlení. Kurz bude veden tak, aby účastníci kurzu sdíleli příklady dobré praxe a podíleli se na přípravě podkladů vzájemného sdílení.

 

Typ kurzu:

kreativní dílna + přednáška; práce ve skupinách i individuálně, zážitková pedagogika

Podrobnosti:

 

„Audiokniha“ je moderní způsob přístupu k vyučování českého jazyka a literatury, který  úzce souvisí s podporou čtenářství. Audiokniha jako aktivita či vzdělávací princip  poskytuje celou řadu výhod pro učitele českého jazyka i pro žáky. Konkrétně  rozebereme jednu audioknihu, na jejímž základě lze výrazně motivovat žáky k četbě na  jedné straně, a na straně druhé lze prostřednictvím této aktivity zabezpečit celou řadu  cvičení, která z poslechu vycházejí.  

Na našem vzdělávacím programu „Audiokniha“ lze ukázat, jak je možno žáky hodnotit,  jak je seznamovat s novými jevy, jak je naučit interpretovat mluvené slovo, jak je  vybavit dovednostmi, které jsou potřeba v moderním světě videí a manipulovaného  mluveného slova.  

Poslech v hodinách českého jazyka je aktivitou zcela ojedinělou, kterou učitelé  opomíjejí a která by se přesto mohla stát základním předpokladem pro výchovu žáka  jako čtenáře či maturanta s „dobře postaveným seznamem četby“.  

Zaměříme se na poslech jako dovednost, jež se většinou v současnosti ještě stále  soustřeďuje pouze do výuky cizích jazyků, nicméně nové technologie a módní trend  ukazují, že podcast se stává základním předpokladem pro práci s jakýmkoliv textem a  audio je v současnosti médiem, které je u mladé generace preferováno.

Kurz bude koncipován tak, aby byl podcast vnímán pedagogickou veřejností jako  prostředek k podpoře čtenářství všeobecně (nejen pro potřeby předmětu český jazyk a  literatura), tj. pro práci s odborným i populárně-naučným textem napříč dalšími  výchovně-vzdělávacími předměty či vědními obory.  

Podcast vede k rozvoji interpretačního mechanismu, diskuse, kritického myšlení,  motivace k dalšímu procesu učení. Rozvíjí schopnost mluvení a komunikace, neboť  nabízí mluvní vzor (výslovnostní, gramatický i stylistický, věcný, argumentační). Nemusí  nutně nahrazovat psaný text, ale může jej doplňovat. Může vést jako motivační faktor k  následné motivaci k čtení psaného textu.  

Účastníci kurzu si s sebou odnesou do svých škol vypracovanou metodiku vycházející z  jedné audioknihy.  

Audiokniha je metodickou aktivitou, kterou mohou vyplnit učitelé českého jazyka  zhruba čtyři týdny vyučování českého jazyka. Jedná se o velmi atraktivní typ  projektového učení, které vychází k podstaty kritického myšlení. Projektem audiokniha  provedou účastníky dva lektoři: jeden se bude zaměřovat na specifika textu z hlediska  jazykového a literárního vzdělávání, druhý lektor provede účastníky  mezipředmětovými vztahy a průřezovými tématy. 

Dojde k ucelené interpretaci literárního díla, nikoliv pouze na základě ukázky v čítance  či v pracovním listu, což považujeme za klíčové pro motivaci ke čtenářství.  

Každá dílčí tematická oblast, jež je uvedena v podrobném rozpisu níže, bude vedena  tak, aby účastníci kurzu sdíleli příklady dobré praxe a podíleli se na přípravě podkladů  vzájemného sdílení. Jde o teoretický i praktický kurz s dílnou zaměřenou na  vypracování metodických a didaktických podpůrných materiálů.  

V závěru si všichni účastníci odnesou na své školy vytištěnou sadu konkrétních cvičení  s doprovodnými texty, které budou obsahovat již předem připravený projekt, jež  mohou po svém návratu do školy okamžitě uskutečnit.

 

Obsah webináře:

Šest hodin poslechu

 • Účastníci kurzu se zaměří na poslouchané podcasty poté, co je jim přidělena role v kreativním pracovním týmu

 • Po každé odposlouchané části následuje hodina kreativní práce - vytváření učebního materiálu (v elektronické podobě) vycházejícího charakteristiky podcastu

 • Učitel se zaměří na rozvoj dovednosti poslechu s porozuměním, a na tomto základě povede žáky k interpretaci slyšeného obsahu, rozvoji dovednosti mluvení a diskuze v širším posluchačském publiku

 • Podstatou celého kurzu je vytvořit takový materiál, jenž bude odpovídat na otázky současnosti v souvislostech s interdisciplinárním přesahem
   

Šest hodin kreativní práce

 • Učitel bude vycházet ze své zkušenosti, bude mu předěleno místo v Classroomu, do něhož bude svou práci ukládat

 • Práce bude součástí vzdělávacího programu, který se formou sdílení v kreativní dílně dostane na Vaši školu ve své komplexnosti

 • Veškeré činnosti budou vytvořeny jako variabilní, aby se daly přizpůsobit konkrétním požadavkům jednotlivých škol, jejich zaměření, online výuce i prezenčnímu vyučování

 • Významnou měrou se bude aplikovat práce s novými technologiemi - náměty pro práci s mobilním telefonem, grafickými programy atp.

 • Bude výhodné, když učitel opustí hranice svého předmětu (aprobace) a vykročí při přípravě materiálu ze školy do přirozeného lidského světa

Vedení semináře

 • Účastníci zhlédnou úvodní video

 • V druhém setkání si rozeberou jednotlivé kreativní části, a to na základě nabídky z jejich strany i dle potřeb celé skupiny

 • Jednotlivé úkoly budou učitelé konzultovat s garantem kurzu samostatně po domluvě ve sdílené konferenční platformě

 • Po splnění zadané práce bude účastníkům vystaven certifikát dokládající získanou dovednost práce s audiotextem ve školním prostředí

 

 

Info:

Forma:

- zážitková pedagogika, přednáška, workshop, praktické činnosti

 

Vzdělávací cíl:

 

 • Učitel českého jazyka dokáže koučovat svou třídu jako tým - Učitel českého jazyka je zdrojem zážitku 

 • Učitel českého jazyka má čas na sledování posunu u svých žáků - Učitel českého jazyka má o žákových dovednostech komplexní představu - Učitel českého jazyka pracuje s novými technologiemi 

 • Učitel českého jazyka vede žáky k četbě 

 • Učitel českého jazyka je kreativní 

 • Učitel českého jazyka se stává koučem třídního kolektivu

Cena:

 • 2800,-

Rezervace a platba

1. Na seminář se můžete přihlásit vyplněním závazného formuláře.

 

2. Kurz lze hradit z rozpočtu školy jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditované MŠMT.

 

3. Po vyplnění Vás budeme kontaktovat s potvrzením objednávky.

 

4. Fakturu zašleme ekonomickému referentovy na Vaší školy.

 

5. Storno podmínky:

 • Účastnický poplatek za seminář je nevratný.

 • Místenky jsou přenositelné, může je místo Vás využít někdo jiný,
  tzn.: náhradník. Stačí nahlásit jeho jméno, telefon a e-mail.